F

MIESZKANIA GARWOLIN – FINANSOWE BEZPIECZEŃSTWO

Inwestycje są finansowane z otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych. Bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym po zakończeniu danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy.

 

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ( Dz. U. 2011 r. Nr 232, poz.1377 ) Zwanej dalej ustawą deweloperską:

  1. Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, przed dokonaniem wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.
  2. W zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, bank uzyskuje prawo wglądu do rachunków bankowych dewelopera oraz kontroli dokumentacji.
  3. Koszty kontroli, o której mowa w ust. 1, ponosi deweloper.

Zgodnie z art.13 ustawy deweloperskiej:

w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej zgodnie z art. 29 przez jedną ze stron, bank wypłaca nabywcy przypadające mu środki pozostałe na mieszkaniowym rachunku powierniczym niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej.

Zgodnie z art. 14 ustawy deweloperskiej:

  1. W przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej, innego niż na podstawie art. 29, strony przedstawią zgodne oświadczenia woli o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych przez nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym.
  2. Bank wypłaca środki zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym w nominalnej wysokości niezwłocznie po otrzymaniu oświadczeń, o których mowa w ust. 1.

Środkami zgromadzonymi na Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym, Deweloper może dysponować wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

Koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego w tym rachunku Wirtualnego Nabywcy obciążają Dewelopera.

 

 

Zostaw Swój mail lub telefon. Skontaktujemy się z Tobą: